Personuppgiftspolicy

SALINITY Group (”Salinity”, ”vi”, ”oss”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder, konsumenter, leverantörer, anställda, jobbsökande och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar information så att våra intressenter känner sig säkra på att personuppgifterna är i säkert förvar. Salinity utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR.

Personuppgiftsansvar

Företag inom SALINITY Group är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom verksamheten samt på denna och andra webbplatser som drivs av gruppens företag.

Kontaktuppgifter

Kontakt görs lättast till privacy@salinity.com.

Insamling av personuppgifter

Vad en personuppgift är
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in
Företag inom SALINITY Group samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från avtalspart.

Uppgifter som samlas in i samband med försäljning
När vi i införsäljningsprocessen kontaktar befintliga eller blivande kunder samlar vi in personuppgifter för att kunna erbjuda ett leveransavtal. Uppgifterna som sparas i vårt kundregister är namn till referens, bolagets namn, leveransadress, fakturaadress, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifter som samlas in i samband med order
När kund kontaktar vår Customer Service eller säljare för att beställa vara samlar vi in personuppgifter för att kunna fullgöra ett leveransavtal. Uppgifterna som sparas i vårt affärssystem är namn till referens, bolagets namn, leveransadress, fakturaadress, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifter som samlas in via hemsidan
Vi erbjuder allmänheten att kontakta oss, ansöka om att bli kontaktade och deltaga i tävlingar och aktiviteter via våra företags- och produkthemsidor. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara frågan. Det är uppgifter som namn, e-postadress och/eller telefonnummer. I övrigt noterar vi endast antalet besökare på hemsidorna.

Uppgifter som samlas in vid prenumeration av nyhetsbrev
Utifrån vårt kundregister, skickar vi då och då nyhetsbrev till våra kunder. Relevanta uppgifter är namn och e-postadress. Mottagarna har alltid möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevet.

Uppgifter som samlas in vid köp från leverantör
Vid inköp av varor och tjänster registreras personuppgifter i samband med avtalsskrivning eller orderläggande. Uppgifterna som sparas i vårt affärssystem är namn till referens, bolagets namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifter som samlas in vid spontanansökning
Salinity tar emot spontanansökningar från kandidater via mail till våra info@-adresser eller via vanlig post. Uppgifter som tas emot kan innehålla namn, adress, e-post, telefonnummer, cv och/eller bild.

Uppgifter som samlas in vid ansökan till utlyst tjänst
I samband med rekrytering av utlysta tjänster tar Salinity emot ansökningar från kandidater med personuppgifter som innehåller namn, adress, e-post, telefonnummer, cv och/eller bild.

Hantering och lagring av personuppgifter

Salinity Groups rättsliga grund att behandla dina personuppgifter
Salinity behandlar personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av avtal, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om samtycke återkallas kan personuppgiften ändå finnas kvar för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi uppgifter för att fullgöra ett avtal.

Administration av order
För att kunna leverera de varor som har beställts används personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att skapa order och beställa transport. Uppgifterna används också till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar.

Kundvård
Vi använder personuppgifter för att kunna ge våra kunder service när de kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder då namn, ordernummer, epostadress och telefonnummer för att kunna kontakta kunden i samband med frågor och ärenden.

Utskick av information
Vi använder personuppgifter för att skicka viktig information om verksamheten. Sådana utskick sker till e-postadress som finns i kundregistret eller via vanlig post.

Marknadsföring
Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av Salinity i samband med specifika tillställningar, mässor eller liknande.

Lagkrav
Behandling av personuppgifter kan också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider
Vi sparar personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.
Personuppgifter i samband med avtal/leverans sparas i vårt affärssystem i sju (7) år enligt 7 kap. Bokföringslagen.
Personuppgifter sparade för nyhetsbrev sparas så länge som mottagaren väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.
Personuppgifter i samband med rekrytering eller spontansökningar sparas i sex (6) månader.
Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Salinity Groups tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter
Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor.

Utlämning av personuppgifter

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om integriteten och säkerheten för uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Interna IT-system
Internt hanterar vi personuppgifter i vårt affärssystem och i vårt säljstödsystem. Dessa system är till för att kunna leverera de varor som har beställts från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa leveranser. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Microsoft
Vi använder oss av Microsofts Officeprodukter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

Utlämning till tredje land
Personuppgifter kan komma att överföras till tredje land vid användning av molntjänster för samma ändamål som beskrivs ovan. Oavsett vilket land Salinity överför dina personuppgifter har Salinity en skyldighet att tillse att en god skyddsnivå föreligger för dina personuppgifter.

Rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtal eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke.

Rätt till kontroll över personuppgifter
Alla har rätt att begära att uppgifterna raderas, kompletteras eller rättas. Alla har också rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel
inte används för marknadsföring. Information om vilka uppgifter vi har registrerade kan skriftligen ansökas om till: privacy@salinity.com